Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΝΑΣΤΑΤΟ ΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ - ΣΩΣΤΕ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟYΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ & ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ.τ.Ε.

 

Τα βασικά ζητήματα στα οποία εστιάζονται σε νομικό - ουσιαστικό επίπεδο οι αντιρρήσεις κατά της επιχειρούμενης Ανάπλασης του Παπαστρατείου Δημοτικού Πάρκου είναι τα εξής:

1. Βάσει του εγκεκριμένου πίνακα υλοτομίας κόβονται 64 δέντρα,
δηλαδή όλη η συστοιχία από λεύκες στην Ξενοπούλου και όλη η 
σειρά των δέντρων(29) που φύονται παράλληλα στην Καζαντζά- 
κη ΟΜΩΣ από την αποτύπωση του Πάρκου (στα συνοδευτικά της 
μελέτης τοπογραφικά και λοιπά σχέδια) που έγινε το Μάιο 2011 
από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου απουσιάζουν ....
ανεξήγητα 921 δέντρα από το σύνολο των 1689 που σήμερα 
φύονται σε αυτό, αποτυπώνονται δηλαδή μόνον 768 (!). 
Τα921δέντραλείπουν τόσο από τα τοπογραφικά που αποτυπώ-
νουν την υφιστάμενη κατάσταση όσο και από τα σχέδια που  
αποτυπώνουν την εικόνα του Πάρκου ΜΕΤΑ την ανάπλαση. 
Δηλαδή στο Πάρκο ΜΕΤΑ την Ανάπλαση εμφανίζονται μόνον 
704 δέντρα από τα ήδη υφιστάμενα (768-64), τα οποία και χαρα- 
κτηρίζει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου στα ίδια σχέδια
ως  «Δέντρα Πάρκου διατηρούμενα» (!!!) 
Κάθε λογικός άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι τα μη αποτυπούμενα

δέντρα κινδυνεύουν άμεσα να είναι και μη διατηρούμενα. 
Στη θέση τους ΜΕΤΑ την Ανάπλαση εμφανίζεται γκαζόν. 
Ήδη στο χώρο που χρησιμοποιεί ως φυτώριο η Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου Δήμου Αγρινίου πρόκειται αποδεδειγμένα να υλοτομηθούν 92 δέντρα, για να ανεγερθεί νέα δεξαμενή 450 τ.μ., καλυμμένη με μάρμαρο και μαρμάρινες σκάλες από τις τρεις πλευρές της εμβαδού 412 τ.μ. επιπλέον για εξυπηρέτηση της νέας εισόδου που θα δημιουργηθεί πίσω από τη δεξαμενή.  Η αναλυτική καταγραφή τους έγινε από τον καθηγητή Σχολής Δασολογίας και Φ.Π. του Α.Π.Θ. Θεοχάρη Ζάγκα και βοηθούς του σε αυτοψία του στο Παπαστράτειο Πάρκο στις 13/8/2013. Σημειωτέον ότι τα τοπογραφικά του Δήμου Αγρινίου στο χώρο αυτό εμφανίζουν μηδενικό αριθμό δέντρων !  

 2. Τα 92 δενδρύλλια που σύμφωνα με τη μελέτη πρόκειται να 
φυτευτούν, δεν αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση τα 64 που 
υλοτομούνται, αφού τα υλοτομούμενα είναι όλα μεγάλα δέντρα, 
ύψους τα περισσότερα από 4 έως 8 μέτρα και σύμφωνα με την 
επιστημονική άποψη του ως άνω καθηγητή για την αντικατάστα- 
ση ενός μεγάλου δέντρου απαιτείται η φύτευση 10 τουλάχιστον 
δενδρυλλίων
Πέραν αυτού, στην πλειοψηφία τους είναι ξένα προς τα οικολογι- 
κά χαρακτηριστικά του Αγρινίου και διαφορετικά από αυτά που 
το Δασαρχείο πρότεινε· ως εκ τούτου είναι αμφίβολη η επιβίωσή 
τους στο θερμό κλίμα του Αγρινίου.
 3. Εκριζώνεται όλη η μπορντούρα από λιγούστρο και πυξάρι εκα- 
τέρωθεν των δρομίσκων του Πάρκου σε μήκος 3.600 μ. Οι θάμνοι
όμως αυτοί, ελάχιστα απαιτητικοί σε ανθρώπινη φροντίδα, πέραν
του ότι σε Πάρκα μικρά, όπως του Αγρινίου, δίνουν, με την 
οριοθέτηση διαφορετικών διαδρομών, την αίσθηση πολλαπλά- 
σιου μεγέθους, βοηθούν στην αποσυμπίεση (αφράτεμα) του εδά- 
φους και στην αποφυγή μαζικής ξήρανσης των δέντρων από την 
υπερβολική  συμπίεση που παρατηρείται σε αρκετά Πάρκα.  
 
 4.  32 στρέμματα, δηλαδή όλη η ωφέλιμη έκταση του Πάρκου 
(αφαιρώντας αναψυκτήριο, εκκλησία, κηποθέατρο και δρομάκια)
σπέρνεται με γκαζόν. Πέραν του κόστους εγκατάστασης και συ- 
ντήρησης (κουρέματα, λίπανση κλπ), απαιτεί 4 φορές το χρόνο 
ψεκασμούς με επικίνδυνα για την υγεία του ανθρώπου ζιζανιο- 
κτόνα φυτοφάρμακα, ενώ για την άρδευσή του απαιτούνται 200 
κ.μ. νερό την ημέρα. Η επίδρασή του στο μικροκλίμα της περιο- 
χής: ασήμαντη έως μηδαμινή. 
 Με άλλα λόγια, οδηγούμαστε από ένα Πάρκο σχεδόν αυτόνομο 
σε ανθρώπινη φροντίδα και νερό, που λειτουργεί από το 1928 
μέχρι σήμερα σύμφωνα με την αρχή της αειφορίας, σε ένα Πάρκο
απόλυτα εξαρτημένο σε καθημερινή βάση από ανθρώπινη φροντί- 
δα και αδηφάγο σε νερό, με παράλληλη καταβολή μεγάλης χρημα-
τικής δαπάνης. 
Ο δε ανάδοχος, σύμφωνα με τη φυτοτεχνική μελέτη, έχει την 
ευθύνη για τη συντήρηση του έργου μόνον για ένα έτος μετά την
παράδοση. Αυτό σημαίνει ότι μετά τον πρώτο χρόνο η συντήρησή
του (και το κόστος της) περνάει αποκλειστικά στο Δήμο Αγρινίου.

5. Σύμφωνα με τα δεδομένα του προϋπολογισμού του έργου εντός του Πάρκου πρόκειται να γίνουν εκσκαφές περισσότερες από 10.000 κ.μ., κατασκευές από τσιμέντο περισσότερες από 2.600 κ.μ. και τοποθέτηση περισσότερων από 110.000 κιλά σιδηρού οπλισμού και μεταλλικών κατασκευών. 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 4.700.000 €. Από τα 4.700.000 € οι εργασίες πρασίνου καταλαμβάνουν μόλις 411.000 € και ο εξοπλισμός της καινούριας παιδικής χαράς 89.000 €. 
6. Παρά τις ως άνω δραστικότατες για τη φυσιογνωμία και τη λειτουργικότητα του Πάρκου επεμβάσεις, το έργο προχωρά χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση. 
7. Το νερό για την άρδευση του Πάρκου (μόνον για το γκαζόν 200 κ.μ. ημερησίως), σύμφωνα με τη φυτοτεχνική μελέτη, θα λαμβάνεται από το δίκτυο ύδρευσης, δηλαδή από νερό που ο αγρινιώτικος λαός πληρώνει για να καταστεί κατάλληλο για πόση, παρόλο που ο Κανονισμός της Δ.Ε.Υ.Α.Α. απαγορεύει τη χρήση νερού από το δίκτυο για άρδευση. Σημειωτέον ότι στο βορειοδυτικό άκρο του Πάρκου υπάρχει γεώτρηση από τότε που οι αδερφοί Παπαστράτου το δώρισαν στο Δήμο (σχετική αναφορά στο συμβόλαιο δωρεάς και το συνημμένο σχέδιο).
8. Γκρεμίζονται οι από της δημιουργίας του πέτρινοι τοίχοι επί των οδών Ελ. Βενιζέλου και Ξενοπούλου και στη θέση τους χτίζεται τσιμεντένιο κράσπεδο ύψους το πολύ 50 εκ. Πέραν της ζημιάς σε επίπεδο αισθητικής, αφού ο πέτρινος τοίχος βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με τον τύπο του Πάρκου, καταργείται το απαραβίαστο όριο του, κάνοντας ευκολότερη όποια σκέψη για αλλαγή της χρήσης του.
9. Κατά μήκος της Ξενοπούλου και σε λωρίδα περί τα 400 τ.μ., στο σημείο όπου σήμερα φύεται η συστάδα από τις λεύκες, προβλέπεται σύμφωνα με τα τοπογραφικά η κατασκευή πάρκινγκ, πρόβλεψη παντελώς παράνομη, αφού από τους χώρους που είναι χαρακτηρισμένοι ως «κοινόχρηστο πράσινο» δεν επιτρέπεται ούτε ένα τετραγωνικό εκατοστό να αλλάξει χρήση.
Τέλος, ας έχουμε υπόψη ότι το Παπαστράτειο Πάρκο σχεδιάστηκε από το διακεκριμένο παρκολόγο του Εθνικού Κήπου της Αθήνας Ηρακλή Παπαθεοδώρου και οποιαδήποτε ανάπλαση θα έπρεπε να γίνεται με σεβασμό στη φυσιογνωμία του.
Όσον αφορά στην απόφαση Επιτροπής Αναστολών ΣτΕ, πρόκειται για μια δικαστική κρίση με προσωρινό χαρακτήρα, η οποία εξεδόθη στο Τμήμα Διακοπών, κατόπιν αλλαγής του αρχικού εισηγητή-δικαστή που είχε «παγώσει» τις εργασίες στο Παπαστράτειο Πάρκο Αγρινίου δικαιώνοντας τους 23 αιτούντες και σε χρόνο ρεκόρ αφότου ο νέος εισηγητής-δικαστής παρέλαβε τον ογκωδέστατο φάκελο στα χέρια του.
Ο  δικαστικός αγώνας συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα.

Αγρίνιο 16 Αυγούστου 2013

Οι δικηγόροι των αιτούντων

Ερασμία Αντ. Γαλαζούλα

Δημήτριος Ζησ. Κωνσταντόπουλος
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου